Mitglied im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie - BVL e.V.